Myers Briggs test

OM MBTI (Myers Briggs Type Indikator)

Du kan her ta en validert test som ytterligere vil hjelpe deg til å styrke forståelsen av din personlighetstype. Myers Briggs deler typene, med deres roller og strategier, inn i fire hovedkategorier. Analytikere, diplomater, voktere og utforskere. Dine grunnpreferanser utforskes innenfor fire grunnelementer som er:


ENERGIDIMENSJONEN - hvor er den primært rettet og blir fornyet (Ekstroversjon kontra Introversjon)

OPPLEVELSESDIMENSJONEN - hva er din primære fokus for oppmerksomhet (Sansing kontra iNtuisjon)

AVGJØRELSESDIMENSJONEN - hva er din typiske beslutningsstil (Tenkning kontra Følelse)

LIVSSTILSDIMENSJONEN -  hvordan håndterer du den ytre verden (avgJørelse kontra oPplevelse)


Gjennom å svare på ulike spørsmål vil du komme ut på én av de seksten typene som vist under. Her vil vi også finne korrelasjonen mellom de 16 typene i Myers Briggs og de 9 Enneagramtypene. Dette for å kunne underbygge funnene rundt dine grunnleggende typetrekk. Testen er gratis og tar ca. 12-15 minutter. Du finner testen HER. Dersom du ønsker mer informasjon om typene er denne lenken nyttig.


Personlighetstest basert på arbeidet av Myers, Briggs og Jung

Denne gratis personlighetstesten vil hjelpe deg å finne ut hvilken personlighetstype du har i samsvar med systemet som ble utviklet av den sveitsiske psykiateren C.G. Jung og raffinert av de amerikanske forfatterne Myers og Briggs. Testen er forskjellig fra den offisielle Myers-Briggs Typeindikatoren (MBTI test) ved at den opererer med grader av enighet eller uenighet, som gir mer nøyaktige svar for testtakeren. Du finner testen HER


jorgen@relasjonsselskapet.no

mobil +47 916 98342

Oscars gt. 27

Oslo