Hovedverktøy

ENNEAGRAMMET

Enneagrammet er en psykologisk og helhetlig typologi bestående av 9 personlighetstyper. Ordet Enneagram (fra gresk) betyr ni-modell og er en forklarings- og forståelsesmodell som beskriver ni grunnleggende motivasjoner og drivkrefter for mennesker. Hver enneagramtype beskrives svært presist og gir forklaring på hver types atferd. Enneagrammet er et godt verktøy til å få innsikt i både egen og andres motivasjon, atferd og kommunikasjon. De ni typene er representert ved hvert sitt punkt på symbolets sirkel. Punktene er igjen forbundet gjennom symbolets trekant og seksstjernen. Sirkelen representerer helheten og linjene beskriver relasjoner mellom typene. Enneagrammet brukes aktivt i mange land og er på sterk fremmarsj i Norge, både som verktøy for selvutvikling og selvinnsikt, og i bedrifter og foreningsliv som verktøy for kommunikasjon, samarbeid, relasjonsbygging og teamutvikling.


Eksempler på områder der Enneagrammet kan brukes:

Leder og medarbeiderutvikling

Kommunikasjon og relasjonshåndtering

Salg og salgstrening

Medarbeidertrivsel og utvikling av team

Rekruttering

Personlig utvikling


Samarbeidspartner og fagmentor: 9 TYPER -  Enneagramakademiet

_______


NLP (Nevro Lingvistisk Programmering)


Nevro - hvordan vi opplever og tar inn verden


Lingvistisk - hvordan vi kommuniserer og relaterer innad og utad


Programmering - hvordan vi fortolker og utvikler mønstre og atferd


NLP er enkelt forklart en metodikk som bygger på å utnytte vårt egentlige potensial. NLP gir derfor praktiske verktøy til å skape mer målstyrt forandring gjennom å frigjøre mer av egne og andres ressurser. Gjennom ulike NLP-teknikker og øvelser avdekkes det som begrenser oss og gir samtidig hjelpemidler og retning til å overkomme disse. NLP brukes bl.a. innenfor områder som motivasjon, kommunikasjon, konfliktløsning samt i undervisning og endrings- og omstillingsarbeid.


Samarbeidspartner og fagmentor: Nordic Coach & NLP Academy

______


Coaching

Generelt beskrevet er coaching en løsningsorientert metode som har til hensikt å bistå individer og team til  økt bevisstgjøring og ressursfrigjøring for å oppnå ønskede mål. Først og fremst gjennom å endre dårlige mønstre og atferd for å skape større helhet, handlingsrom og fleksibilitet. Merk at coaching ikke er behandling eller terapi. Mer spesifikt betyr coaching å vise vei eller angi retning ut fra det faktiske kartlagte behov. Det etiske står derfor sentralt. Vi vil både jobbe med det bevisste og underbevisste samt det ubevisste ut fra hvordan prosessen forløper. Se TRINN.


Under coachingtimene

Mitt hovedverktøy er å kunne stille flere typer av spørsmål. Spørsmål som er målorienterte, ressursfremmende og handlingsorienterte. Som også går dypere for å finne den egentlige motivasjonen bak det du gjør. Jeg vil også jobbe med din egen typeforståelse (Enneagrammet) og bruke ulike NLP-teknikker og øvelser for å hjelpe deg til å kunne angi ny retning. Et hovedtema vil være hvordan du kommuniserer og bruker deg selv og dine omgivelser for å nå målet eller ønsket som defineres.


Kort beskrivelse av prosess (normalt 3-6 måneder)

1.  Etablere tillit og rammer for prosessen

2.  Sjekk av motivasjon og egen forståelse/erkjennelse

3.  Kartlegge nåsituasjon - på hvilke områder i livet ønsker du å jobbe med

4.  Framtidsbilde - konkretisere hovedmål, delmål og ønsket tilstand

5.  Avdekke verdier, overbevisninger, typetrekk, strategier og mønstre

6.  Prioritere valg og sjekke ut konsekvenser av valg

7.  Handlingsplan, tidslinje og utførelse - hente egne ressurser

8.  Avsjekk, testing og justering av plan

9.  Måloppnåelse, bevis og feiring

10.Veien videre


jorgen@relasjonsselskapet.no

mobil +47 916 98342

Oscars gt. 27

Oslo