Relasjonsselskapet

Relasjonsselskapet ble etablert våren 2014 og driver sin virksomhet ut fra Oscars gate 27 i Oslo. Kjernen i vår tilnærming og tjenestemeny er å komme så tett innpå din virksomhets relasjonelle ståsted og perspektiv som mulig. Og da både strategisk og operativt. Vi tror nemlig grunnleggende på at all framgang og vekst er tuftet på hvor god virksomheten er til å involvere ulike miljøer. Eksternt og internt. Slik oppstår konkurransekraft og løsninger og tjenester som varer. Utfordringen er at kontaktpunktene, kulturene og arenaene ofte er mange og til dels uoversiktlige. Alle med ulik motivasjon for å involvere og relatere seg til din virksomhet. Hvor god er da din strategi og plan på å gi tydelig retning på hvordan du skal beholde og videreutvikle dine relasjoner? Ikke minst kunne tiltrekke og ivareta nye. Og hvor bevisst er din virksomhet på faktisk å prioritere sine relasjoner? Ut fra nødvendig interesse, dialog og systematisering av innsikt. Det hele må nødvendigvis starte internt. Vår erfaring tilsier at det ofte er lite bevissthet rundt virksomhetens relasjonelle vaner. Ikke minst uvaner. Fallgruvene om du vil. De som til slutt vil ødelegge konkurransekraften din. Fordi mye går på autopilot. Der syklusene, rutinene og stammespråket forblir det samme. Lite utviklet til virkeligheten.


Vi tror at mange utviklingsprogrammer ikke speiler reelle og mer dype behov. Behov som virkelig betyr noe for dine medarbeidere og virksomheten. Vårt mål er at du og din organisasjon skal bli bedre kjent med det som faktisk motiverer og skaper ønsket atferd og utvikling. Ut fra en økt typeforståelse og innsikt. Enkeltvis eller i grupper. Dere vil så trenes til å kommunisere på en mer riktig frekvens ut fra hvilke miljøer dere møter. Enten det er kunder, brukere, leverandører eller samarbeidspartnere. Eller interessenter i det profesjonelle og private nettverk.


Hva får du?

En dypere bevisstgjøring og tydeliggjøring av dine relasjonelle prioriteringer og valg. Hva vektlegger du, hvilke kriterier er styrende, hvordan koordinerer du, hvordan måler du og hvordan kommuniserer du?


En kartlegging av dine relasjonelle mønstre og hovedmotivasjon for atferd (individuelt, i team og i/mellom fagmiljøer).


En revitalisert strategi for styring og oppfølging av virksomhetens ulike relasjoner


Noen sjekkpunkter

Mot hvilke målgrupper og miljøer er vekst- og utviklingsarbeidet primært rettet?

Hvilke relasjonelle prioriteringer er gjort?

Hvilke kriterier ligger til grunn?

Hvilken strategi og plan er det som gjelder?

Hvilke verktøy støtter deg?

Hvilke måleinstrumenter brukes og er de relevante?

Hvilken motivasjon, (u)vaner og atferdsmønstre ser du?

Hvor god er samhandlingen og kommunikasjonen mellom fagmiljøene?


Våre utviklingsverktøy brukes primært innenfor områder som:

Kommunikasjonstrening

Relasjonshåndtering

Medarbeidertrivsel og utvikling av team

Lederutvikling

Undervisning og formidling

Les mer om våre verktøy her


Ut fra oppgaven og utfordringen som defineres knytter vi også til oss ulike personer og miljøer i vårt fagnettverk.

jorgen@relasjonsselskapet.no

mobil +47 916 98342

Oscars gt. 27

Oslo